Akvária.cz

GDPR

Chráníme osobní údaje

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel tohoto webu:

Akvaria.cz s.r.o.
se sídlem K Horní návsi 208,
251 62  Louňovice
IČ: 04488890, DIČ: CZ04488890
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248189 (dále jen „provozovatel“).

Kontaktní údaje provozovatele jsou:
Akvaria.cz s.r.o.
Výrobní 5/3
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
info@akvaria.cz
+420 778 095 656

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa pracoviště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, fakturační adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní webu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení nebo může požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies.
Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami provozovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu uživatele.

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je objednávku služeb na webové stránce možné provést a závazky provozovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.